Sociální poradenství, CSR, OZP, gender

Na těchto aktivitách spolupracujeme s řadou externích expertů z univerzit a jiných specializovaných pracovišť.

Poradenství v rámci CSR

 • CSR audit organizace – jako nezávislí experti zhodnotíme, zda se vaše organizace chová společensky odpovědně – tedy zda mají aktivity vaší organizace vedle svých ekonomických výsledků i nějaký podstatný veřejně prospěšný dopad. Z hlediska CSR prověříme klíčové procesy a produkty vaší organizace: zaměříme se zejména na míru společenské angažovanosti, vliv na životní prostředí, transparentnost a firemní kulturu. Na základě tohoto šetření popíšeme aktuální stav a ve spolupráci s vámi vypracujeme návrhy rozvoje CSR. Výsledkem auditu je Auditorská zpráva.
 • Vytvoření CSR koncepce organizace – na základě zpracovaného CSR auditu navrhneme konkrétní opatření a aktivity směřující k realizaci cílů vašeho CSR včetně způsobů evaluace jejich úspěšnosti. Může jít např. o tvorbu etických kodexů, vzdělávání zaměstnanců, firemní školku, vlastní dobročinné projekty, spolupráci s neziskovými organizacemi, úsporná energetická opatření, spolupráce s místní komunitou, etické investování atd.
 • Přetvoříme váš CSR koncept či jeho část v úspěšnou projektovou žádost. podpořenou z fondů EU – řada témat CSR spadá do podporovaných aktivit fondů EU. Navrhneme vhodné dotační tituly a zpracujeme téma CSR do podoby projektové žádosti.
 • Umíme doporučit firmám vhodnou neziskovou organizaci a další partnery – díky aktivitám v oblasti neziskového sektoru disponujeme kontakty na důvěryhodné neziskové organizace, případně vhodného partnera pro realizaci CSR najdeme a prověříme.
 • Umíme provázat vaše CSR s marketingovou a PR strategií Vaší organizace.

Poradenství v otázce zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

 • LEGISLATIVA, finanční výhody, sociální přínos
 • VYHLEDÁVÁNÍ KANDIDÁTŮ, INZERCE SE SPECIFIKACÍ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
 • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – jak vést pohovor s OZP aj.
 • AUDIT KANCELÁŘÍ, AUDIT PRACOVNÍCH MÍST
 • DEFINICE POZIC VHODNÝCH PRO OZP
 • ZHODNOCENÍ SITUACE VE FIRMĚ VE VZTAHU K OZP
 • VYČÍSLENÍ PŘÍNOSU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP, JAKÉ INDIKÁTORY SLEDOVAT
 • PROBLÉMY V SOUVISLOSTI S UPLATNĚNÍM OZP NA TRHU PRÁCE
 • školení pro manažery v oblasti psychologie práce s handicapovanými a jejich motivace

Provádění genderových auditů a následná implementace jejich výsledků do praxe

 • Propagace principu rovných příležitostí, zvýšení genderové citlivosti firem, nastavení směru ke změně firemní kultury zaměstnanců - soulad pracovního a rodinného života. Vzdělávání v oblasti „gender“.

Odborný garant sekce